Tilskud og takster for 2016

Se daginstitutions taksterne, læs om tilskud til pasning, betaling, udmeldelse, økonomisk friplads, overflytning m.m.

Daginstitutionstakster pr. 1. januar 2016

  Timer/uge  Takst kr. pr. mdr.  Bruttodriftsudgift
Dagpleje med mad:  48,00  2.994  11.976
Vuggestuer med mad:    3.363  13.452
Børnehaver uden mad:      
Fuldtidspladser    1.763  7.052
Frokostordning*    721  
SFO  Klasse modul     
SFO1  0-3 kl.   1.380  2.551
SFO2  4-5 kl.   806  1.577
SFO3  6-8 kl.   548  895
* Følgende institutioner har frokostordning, Børnehaven Lærkereden, Børnehaven Røglebakken, Børnehaven Egebjerget/Egedalen, Skovvejens Børnehave og Møllebjerghave Børnehave. Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 
    
Ovenstående takster bliver opkrævet i 11 måneder.
Juli måned er betalingsfri.
    
Ved benyttelse af institutionsplads i anden kommune skal følgende bruttodriftsudgifter og tilskud benyttes:
   Bruttodriftsudgift kr. pr. mdr. Tilskud 75 %
Det vægtede gennemsnit dagpleje/vuggestue 12.672 9.504
   Bruttodriftsudgift kr. pr. mdr. Tilskud 75 %
Gennemsnitlig børnehave fuldtidsplads 7.052 5.289

Ved brug af instititutionsplads i anden kommune kan forældrebetalingen være betydelig højere end ved brug af en institutionsplads i Lejre Kommune.

Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune skal ske til Pladsanvisningen på pladsanvisning@lejre.dk.

 

Tilskud til privat pasning

Maksimalt tilskud pr. måned pr. barn. Tilskuddet er beregnet så det svarer til en fuldtidspasning, ved pasning under 32 timer beregnes tilskuddet tilsvarende ned.

26 uger - 2 årige børn                                                    kr. 6.175,00

3 - 5 årige børn                                                              kr. 3.637,00

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet kan højst ydes i ét år og højst til 3 børn. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

26 uger - 2 årige børn                                                     kr. 6.998,00

3 - 5 årige børn                                                               kr. 4.122,00

Tilskud til privatinstitutioner

Maksimalt tilskud pr. måned pr. barn. Tilskuddet bliver reduceret ved åbningstid under 52 timer og i forhold til lukkedage.

26 uger - 2 årige børn                                                     kr. 9.445,00

3 - 5 årige børn                                                              kr. 4.795,00

Betaling og betalingsfrist

Betaling skal ske månedsvis forud på de udsendte girokort eller via PBS.

Har du tilmeldt dig e-boks vil girokortet blive sendt hertil.

Ved eventuel rykkerskrivelse påløber 250,00 kr. plus 1% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.

Opkrævninger på hhv. daginstitution og skolefritidsordninger bliver på grund af lovgivning udsendt separat. Det vil sige at har du et barn i daginstitution og et barn i skolefritidsordning vil der komme 2 opkrævninger.

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% for de øvrige pladser.

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.lejre.dk - selvbetjening - digital pladsanvisning.

Udmeldelse kan ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned.

Overflytning

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave sker automatisk, og du behøver derfor ikke at udmelde dit barn. Medmindre dit barn skal starte i en pulje- eller privat institution, så skal du selv sørge for at melde barnet ud af dagpleje/vuggestue, efter gældende regler.

Forældre til kommende skolebørn skal selv sørge for at opskrive børnene til SFO.

Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO'er gælder ovennævnte udmeldelsesregler for udmeldelse af børnehaven.

Ved skoleskift bliver børn ikke automatisk overflyttet til SFO'en ved den nye skole.

Ønskes overflytning til anden SFO, skal du opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning eller du kan rette henvendelse til pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk

Hel eller delvis økonomisk friplads og fripladsgrænser:

Hvis husstandens samlede personlige indkomst ligger under kr. 516.799,00 årligt, er der ret til nedsættelse af betalingen.

Fripladstilskuddet gives fra den 1. i den måned, der følger efter datoen for modtagelsen af ansøgningen. Ved nyoptagelse dog fra det tidspunkt hvor barnet får plads, hvis der søges indenfor en måned.

Ansøgning om økonomisk friplads skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.lejre.dk - selvbetjening - digital pladsanvisning.

Nye regler vedrørende økonomisk fripladstilskud

Fra den 1. januar 2016 træder nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud og SFO. 

Tilskud reguleres automatisk

Fra den 1. januar 2016 får kommunerne automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen. I 2016 svarer det til ca. 1.537 kr. om måneden eller ca. 18.439 kr. om året.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned. 

Lukkedage i daginstitutionerne

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 21., 22. og 23. marts 2016.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 06. maj 2016.

Samt dagene mellem jul og nytår 27., 28., 29. og 30. december 2016.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne.

Daginstitutionernes bestyrelser kan - hvis de ønsker det - træffe beslutning om sommerferielukning. 

Grundlovsdag den 05. juni og den 24. december 2016 falder på weekenddatoer og er dermed ikke nævnt som lukkedage i år 2016.

Lukkedage i SFO

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 21., 22. og 23. marts 2016.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 06. maj 2016.

22. og 23. december 2016 samt dagene mellem jul og nytår 27., 28., 29. og 30. december 2016.

Der er desuden 3 ugers sommerferielukning i ugerne 27, 28 og 29. 

Der etableres sommerferietilbud i uge 27, 28 og 29.