Sprog

Gennem sproget lærer barnet at forstå verden og sig selv. Barnet lærer hovedsagligt sproget af de voksne. Voksne, der lytter med forståelse og anerkendelse.

Evnen til at kunne udtrykke sig og blive forstået er en afgørende faktor for kontakten til andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskab kan være aktive i at tale, lytte, stille spørgsmål, give svar. Barnet skal støttes i at sætte ord og begreber på de oplevelser, det har i dagligdagen.

Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i barnets udviklingsproces; talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Mål:

 • At hjælpe barnet med at udvikle gode sproglige færdigheder.
 • At barnet føler sig set, hørt og forstået
 • At barnet udvikler et rigt og varieret ordforråd
 • At barnets rollemodeller henter inspiration fra plancherne: Understøttende sprogstrategier og Dialogisk læsning.
 • At barnet møder bogstaver og tal som en naturlig del af hverdagen samt oplever deres funktion som meningsfulde.

Vi når målet ved:

 • At den lyttende er nærværende og anerkendende, så sprogmiljøet har præg af en tryg og rar atmosfære. Forskning viser, at relation er afgørende for dannelse og størrelse af ordforråd.
 • At holde daglige samlinger med dialog – gerne i små grupper. Det giver mere taletid til det enkelte barn. Eksempelvis til måltider.
 • At arbejde med emner gennem ’Grønne Spirer’ temaer, så barnet beriges med oplevelser og via denne fælles opmærksomhed læres nye ord og begreber.
 • At læse historier og derved få nye ord og begreber trukket frem.
 • At italesætte vores dagligdag ved at kalde tingene ved deres navn, at beskrive hvad vi sanser. . . . . . (ser/ hører/ lugter/ smager/ mærker / (stemnings-)føler).
 • At synge og lege målrettet med rim, remser og begreber
 • I perioder uden fast emne at have ”fokusord” eller ”ugens ord”
 • At i de yngste grupper afholde børnemøder via Fri-for-Mobberi, hvor børnene arbejder på at giver udtryk for deres ønsker og behov.
 • At sprogvurderer nye børn (2,8 – 3,4 år). I denne proces inddrages forældrene med spørgeskema og ved opsamling/ resultat vil der naturligt komme et fokus på sprogmiljøets faktorer og deres betydning for sprogtilegnelse. Samt om nødvendigt - og hvis det ønskes af forældrene -sprogvurderer førskolegruppen. Sprogvurderinger bruges til at få indblik i børnegruppen generelt med henblik på eventuelle indsatsområder. Til forældremøder og ved snak om sprogvurderinger vil faktorer på sprogudviklingen blive drøftet for Krible – Krable børn.
 • At vi ofte lægger billeder af dagens aktiviteter/ oplevelser på billedskærm, for ad den vej, at give børn og forældre mulighed for dialog – hvor barnet er fortæller.

Eksempler fra hverdagen:

 • Ordforrådet bliver konstant udviklet ved sang, højtlæsning, samtaler, i arbejdet med temaer og aktiviteter samt rim og remser.
 • Præsentere børn (og forældre) for emner og begreber som anvendes aktivt (eks. at føle, at høre, at genkende, at lugte …), dimensioner (eks. stor, større, lang, kort, rund…) og tillægs og forholdsord hvor vi stimulere barnet til at beskrive og selv lege med ordene.
 • At historie bøger og bøger om bogstaver, tal, former etc. findes tilgængeligt for børnene inde og ude.
 • Ved at sætte fokus på ord, der over i en emne periode eks. ved vores Grønne Spirer temaer, bliver brugt mere, så barnet på den måde udvider sit ord forråd.