Barnets alsidige personlige udvikling

Børn udvikler deres personlighed gennem anerkendende relationer. Barnet skal føle sig anerkendt af de voksne som omgiver det. Vi bruger meget tid på at skabe positive relationer så barnet føler og oplever den voksne som nærværende, interesseret og lyttende rollemodel.

Mål:

 • At styrke det enkelte barns selvværd, så det føler sig accepteret som den person det er.
 • At barnet er selvhjulpent i forhold til alder.
 • At barnet dagligt oplever mulighed for fordybelse.
 • At barnet bliver i stand til at sætte ord på egne følelser og behov, for at der derigennem føler sig set, hørt og forstået.
 • At opmærksomhed og koncentration bliver stimuleret gennem alderssvarende krav og forventninger.
 • At legeaftaler giver adgang til nye oplevelser og styrkede legerelationer.

Vi når målet ved:

 • At møde barnet der hvor det er og vi udfordrer det individuelt og alderssvarende, med krav og forventninger.
 • At give barnet tid og støtte.
 • At vi tilstræber os at følge barnets opmærksomhed og initiativ
 • At have dage hvor vi har fælles aktiviteter på tværs af grupperne hvormed barnet kan spejle sig i ældre/yngre børn
 • At barnet tør ytre sig i små og store grupper.
 • At afholde børnemøder bl.a. inspireret af Fri-for-Mobberi-modellen.
 • At få indblik i de andre børns hjemmeliv, kultur, normer og regler.

Eksempler fra hverdagen:

 • Vi øger barnets selvhjulpenhed ved dels at give barnet små opgaver i form af praktiske gøremål, som hente kopper, hjælpe med at snitte, hakke, bage og dække bord og dels ved at øve barnet i gradvist at blive mere selvhjulpen omkring påklædning, renlighed etc.
 • Vi har et godt samarbejde med forældre om barnets udvikling og i tilfælde hvor vi har brug for ekstra redskaber for at hjælpe det enkelte barn også et godt samarbejde med PPR.
 • Vi følger barnets spor. Konkret bl.a. i gennem arbejdet med ’Fri for Mobberi’, ’De grønne spirer’ temaer og med fokus på det fælles tredje.
 • Til samling prioriteres dialog, sang, dialogisklæsning og fortælling om igangværende emner. Her øves at sidde stille, lytte og vente på tur
 • Vi opfordrer og støtter op om nye legeaftaler.