Hvad er mine rettigheder?

I forhold til din retssikkerhed er der især tre love, der er aktuelle. Det er Lov om retssikkerhed og administration, Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.

Det kan være vanskeligt at gennemskue ens rettigheder, muligheder og forpligtelser indenfor det sociale system, da der ofte er tale om en kompliceret lovgivning. Nedenfor har vi forsøgt, at skitsere centrale rettigheder.Bisidder

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Du må tage en anden person med til møderne med kommunen. Det kaldes en bisidder og kan fx være en ven eller et familiemedlem. Bisidderen må støtte dig, men ikke tale på dine vegne (jf. forvaltningsloven §8).

Partsrepræsentant

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Du kan også vælge at lade en anden tale din sag. Så deltager den person i møder og træffer beslutninger på dine vegne eller sammen med dig. Det kaldes en partsrepræsentantDu skal dog være opmærksom på, at kommunen kan kræve, at du skal medvirke personligt, når det har betydning for sagens afgørelse (jf. forvaltningsloven §8 stk. 1).    

Viden om underretningen

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Hvis vi kender navnet på den person, der har henvendt sig til os med en bekymring for dit barn, har du som udgangspunkt ret til at få oplyst navnet. Og du har altid ret til at få at vide præcis, hvad bekymringen handler om
 • Hvis du har underettet om et barn, så vil du få en bekræftelse på, at vi har modtaget den (jf. servicelovens §155 stk. 1)
 • Hvis du som fagperson med skærpet underretningspligt (jf. servicelovens §153) har underrettet om et barn, vil du som udgangspunkt få besked om, hvorvidt din underretning er mundet ud i, at vi har påbegyndt en børnefaglig undersøgelse eller ej (jf. servicelovens §155B)

Partshøring

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • For at sikre dig den bedste mulighed for at varetage dine egne interesser, har du som udgangspunkt ret til at blive hørt ift. de oplysninger som kommunen er i besiddelse af, inden der træffes afgørelse i din sag. Dette kaldes partshøring (jf. forvaltningslovens §19).  

Aktindsigt

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Du kan som part i en sag som udgangspunkt forlange at se det der er skrevet i din sag. Dette kaldes aktindsigt (jf. retsikkerhedsloven kap. 4).

Notatpligt

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Kommunen skal i afgørelsessager skrive de oplysninger ned, som der modtages og som har betydning for sagens afgørelse. Dette kaldes notatpligt. Notatpligten gælder uanset, hvilken måde kommunen får oplysningen (offentlighedsloven §13).

Oplysningsprincippet

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Det er kommunen, som er ansvarlig for at indhente tilstrækkelige oplysninger for, at der kan træffes en korrekt afgørelse.  Dette kaldes officialprincippet eller oplysningsprincippet (jf. retssikerhedsloven §10).

Tolk

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Hvis du ikke forstår tilstrækkeligt dansk, har du ret til tolkning under møderne med kommunen. Fortæl os, hvis du har brug for tolk, så sørger vi for den relevante tolkning på mødet (jf. forvaltningsloven §7VEJ nr 73 af 03/10/2006, 33). 

Er du ikke forældremyndighedsindehaver?

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du færre rettigheder

 • Du har ikke ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelser
 • Du har som udgangspunkt ikke ret til at klage over afgørelserne vedrørende dit barn
 • Du har ret til at få at vide, hvordan det går med dit barn. Herunder en ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, fx en skoleudtalelse eller dokumenter fra social- og sundhedsvæsenet. Det gælder dog ikke, hvis kommunen vurderer, at det vil være til skade for barnet
 • Du har ret til at få udleveret det materiale i barnets sag, hvor dit navn eller person er nævnt