Hvad er farligt affald?

Farligt affald er affald, der kan skade natur, mennesker og dyr. Derfor er det vigtigt, at du sorterer det fra det øvrige affald. Du må aldrig lægge farligt affald i beholderen med dagrenovation. Hæld heller aldrig farligt affald i kloakken eller afløbet.

Farligt affald er:

• Batterier
• Lysstofrør
• Elsparepærer 
• Kviksølvtermometre
• Medicinrester
• Pesticidrester (sprøjtegifte)
• Spildolie
• Opløsningsmidler
• Asbest (eternit)
• Maling